BEVEZETÉS

A honlapot a digirajz.hu üzemelteti, egyben kijelenti, hogy az oldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során az adatvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően jár el.
Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

KIK VAGYUNK?

Egyéni vállalkozó neve: KOVÁCS JÁNOS ZOLTÁN
A vállalkozás székhelye: 2045 TÖRÖKBÁLINT KÖZTÁRSASÁG TÉR 3.
A vállalkozás adószáma: 57883083-1-33
Bankszámla: 12086005 -01058726 -00100002 (Raiffeisen Bank)
Telefonszám: +36 20 4540609

ADATKEZELÉS

A digirajz.hu a látogatók és felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A digirajz.hu tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról, hogy:
– a regisztráló személyes adatainak felvétele önkéntes hozzájárulásán alapul;
– az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§(1)bek.a) pontja alapján a személyes hozzájárulása és 5.§(1)b) pontja illetve a felnőttképzési törvény vonatkozó rendelkezései;
– az adatkezelő személye a digirajz.hu;
– a jelentkezésben elküldött adatait – jogszabály ezzel ellentétes kötelező előírásának esetét kivéve – kizárólag a digirajz.hu alkalmazottai, munkatársai ismerhetik meg.

E nyilatkozat összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről. A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

A digirajz.hu minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megsemmisüléséért, sérüléséért, vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror-, vagy bűncselekmény esetén.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolati űrlapon keresztül beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra. A digirajz.hu nem gyűjt a látogatóra vonatkozó egyedi adatokat, a lebonyolítás érdekében beérkező adatokat harmadik fél számára nem adja ki.
A jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy az oldalon megadott személyes adatait a digirajz.hu kezelje, azokat a jelentkezőnek nyújtott szolgáltatások során valamint statisztikai és marketing célból felhasználja. A digirajz.hu kijelenti, hogy a jelentkezőó adatait előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja ki. A felhasználó a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az oldalon megadott személyes adatait a digirajz.hu tanfolyamaira történő jelentkezés, adminisztrálás céljából, valamint statisztikai és marketing célból felhasználhatja. A jelentkező az adatait önkéntesen adja meg. A digirajz.hu a felhasználó számára lehetőséget biztosít, hogy a róla tárolt adatokat megismerhesse, szükség esetén módosíthassa.

Szellemi tulajdonra vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon található minden írásos és képi anyag a digirajz.hu, személy szerint Kovács János Zoltán szellemi tulajdonát képezi. Ezen anyagok másolatához, vagy bármely céllal történő felhasználásához nem járulunk hozzá. A kurzusokon felvétel készítése kizárólag a diákok eredményes tanulását segíti elő, e felvételek letöltése kizárólag az egyéni tanulás céljából megengedett. Ezen anyagok interneten való publikálása, vagy harmadik személy részére történő felhasználása nem megengedett és jogi következményeket von maga után.